PULCIŅI

2019./2020.m.g. II semestrī

1. Žurnālistikas un literatūras pulciņš Ināra Fjodorova   Pirmdiena 14.05- 16.15   13.
2. Informācijas tehnoloģiju pulciņš   Līga Zvirgzde Ceturtdiena 14.50 – 16.15   1.
3. Teātra pulciņš   Dina Beikmane   Pirmdiena
Trešdiena
14.50- 15.30
14.50 – 16.15
  14.  
4. Vizuālās mākslas pulciņš   Sandra Nordena   Pirmdiena 14.05- 16.15 22.
5. Muzikāli estētiskā darbnīca Valerijs Afoničs Otrdiena     14.05-15.30   5.
  6.   Tūrisma un gidu pulciņš Meldra Kukule   Otrdiena 14.05 – 15.30     26.
7. Jaunie vides pētnieki Laura Uzlovska Otrdiena 14.05-15.30 27.
8. Vokālais ansamblis   Valerijs Afoničs Pirmdiena 14.50- 16.15   5.
9. Skolas muzejs Olga Šestova Ceturtdiena 14.05-15.30 5.
10. Novadmācība   Ināra Voitkāne Pirmdiena 14.05-15.30 3.

VOKĀLĀ ANSAMBĻA PULCIŅŠ un MUZIKĀLI ESTĒTISKĀS DARBNĪCAS PULCIŅŠ

Skolas VOKĀLĀ ANSAMBĻA PULCIŅŠ un MUZIKĀLI ESTĒTISKĀS DARBNĪCAS PULCIŅŠ
Pulciņu galvenais darbības mērķis ir motivēt skolēnos saglabāt savu dziedātprieku, vēlēšanos pilnveidoties un augt savā vokālajā un mūzikas instrumentu spēles meistarībā. Pulciņu dalībnieki regulāri piedalās gan skolas, gan arī ārpusskolas pasākumos un konkursos. Pulciņu darbība veicina skolēnos vēlmi vispusīgāk , radošāk un padziļinātāk izprast mūzikas kultūru, tās izteiksmes līdzekļus, veido radošo pieredzi un praksi muzicēt, pārliecinoši muzikāli izpausties. Pulciņa dalībnieku vidū gan audzēkņi ar iepriekšējo pieredzi, gan arī iesācēji.

„Jaunie vides pētnieki ”

Cilvēks bez zināšanām nekad nebūs brīvs un būs ļoti nabadzīgs, jo ar viņu varēs manipulēt visi, kam ir vēlēšanās to darīt un kam nav uz to slinkums. Te domātas ne tikai zināšanas ķīmijā, bet visa veida zināšanas, gan eksaktajās zinātnēs, gan humanitārajās. Tāpēc veidota interešu izglītības „Jaunie vides pētnieki ” programma.
Tajā tiks apskatītas, izanalizētas un ar eksperimentiem parādītas ikdienā sastopamas ķīmijas problēmas, kuras bieži vien saistītas kopā ar citām dabaszinātņu jomām- fiziku, bioloģiju u.c.

 

Vizuālās mākslas pulciņš

Vizuālās mākslas pulciņš skolā dod iespēju jebkuram mācību iestādes audzēknim attīstīt savu radošumu neatkarīgi no tā, kādas ir viņa iepriekš apgūtās zināšanas un prasmes. Mācību gada laikā skolēni iepazīstas ar dažādu materiālu pielietojumu, to īpašībām, un savas jauniegūtās zināšanas izmanto visdažādāko dizainisko priekšmetu un radošo kompozīciju veidošanā.
Mācību procesā audzēkņiem tiek piedāvātas arī iespējas realizēt savas radošās idejas, piedaloties dažādos konkursos un izstādēs. Tas dod pulciņa dalībniekiem iespēju gan parādīt savus darbus plašākai auditorijai, gan arī aplūkot citu skolēnu veikumu, kā arī saņemt žūrijas vērtējumu un atzinumu savai mākslinieciskajai darbībai.
Savā skolā pastāvīgi uzturam radošo sadarbību ar skolēnu pašpārvaldi un skolotājiem, veidojot gan svētku noformējumus, gan sniedzot atbalstu dažādu pasākumu organizēšanas procesā.

Tūrisma un gidu pulciņš

Rīgas R. Šmēlinga vidusskolas tūrisma un gidu pulciņš apvieno jauniešus, kuri vēlas paplašināt redzesloku par savas un citu valstu kultūrvēsturiskajiem, dabas objektiem, iepazīties ar ceļojumu un gida profesijas apgūšanas iespējām, kā arī lietderīgi un saturīgi pavadīt brīvo laiku. Skolēniem tiek piedāvāta iespēja plānot un veidot savus ekskursiju maršrutus, izvirzīt idejas par jauniem ģeokešinga jeb slēpņošanas punktiem Latvijā.

Žurnālistikas pulciņš

Programma tiek īstenota, lai vienreiz mēnesī dalībnieki pulciņā apgūtās zināšanas, radošas iniciatīvas, aktuālos notikumus, skolas notikumu aprakstus, pētījumus, iepazītās jaunākās literatūras vērtējumus, radošos darbus u. c. parāda vizuāli kā skolas avīzi.

Novadpētniecības pulciņš

“Vēsture nav ne atmiņas, ne pagātne, vēsture ir stāsts par pagātni, kura veidošanai tiek izmantotas atmiņas….”
Rīgas Reinholda Šmēļinga vidusskolā darbojās novadpētniecības pulciņš. Pulciņā aicināti darboties 10.-12.klases skolēni, kuriem patīk izzināt pagātni, interesē savas skolas, novada un valsts vēsture, patīk vākt un pētīt muzeju krājumu cienīgas vērtības.
Darbošanās novadpētniecības pulciņā attīsta izpratni un zināšanas par skolas, novada un valsts vēsturi un tās pētīšanu. Sekmē jauniešu veidošanos par savas valsts patriotiem, nodrošinot vēstures izpētes pēctecību un nepārtrauktību, arī dokumentējot pašreizējo vēsturi. Piedalīsimies dažādos projektos, konkursos un radošās darbnīcās.

IT pulciņš

IT pulciņā tiek sniegts ieskats, ar ko nodarbojas datorikas nozare. Skolēni attīsta loģisko domāšanu, problēmu risināšanu un sadarbību spēļu veidā risina loģiku un prātu attīstošus uzdevumus, apgūst vizuālās programmēšanas pamatus dažādās programmās.

“Skolas muzejs” dibināts 2012./2013. mācību gadā, kad skola atzīmēja savu 100 gadu jubileju.

Mūsu skolas ēkā 100 gadu laikā eksistēja dažādu politisko režīmu apstākļos. Skolas vēsturi var izmantot kā piemēru, mācot un pētot 20.gs.vēsturi Latvijā. Izpētot skolas skolotāju un absolventu dzīves ceļus, mūsdienu skolēni varētu iegūt materiālus savas dzīves pieredzei un personības attīstībai.

  1. /2020.m.g. skolai tika piešķirts nosaukums Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskola. Reinholds Šmēlings bija Rīgas pilsētas galvenais arhitekts laikā no 1879. līdz 1915. gadam. Līdz mūsdienām ir saglabājies gandrīz 100 arhitekta projektētu dažādu funkciju ēku, tajā skaitā arī mūsu skolas ēka.

Mūsdienu skolēnam ir jābūt informētam par savas apkārtējās dzīvesvietas vēsturi, lai spētu veidot savu attieksmi pret to, attīstot savas pilsoniskās aktivitātes, piedaloties sabiedriskajā dzīvē.

         Pulciņa dalībnieki piedalījās ekskursijas:

  1. Šmēlinga arhitektūras mantojums
  2. Skolas apkārtnes kultūrvēsturiskie objekti
  3. Rīgas arhitektūras birojis – R.Šmēlinga dzīvoklis
  4. Lielie kapi – R.Šmēlinga kapavieta

2018.g. oktobrī piedalījās “Labo darbu festivālā” ar savu projektu “R.Šmēlinga kapavietu kopšana”

 Teātra pulciņš

Teātris attīsta spēju socializēties un sadarboties, kas mūsdienu tehnoloģiju laikmetā ir svarīgi. Tas māca izpaust svas domas un jūtas, izmantojot savu ķermeni, valodu un balsi.

          Teatralizēta darbība palīdz pārvarēt biklumu, nedrošību, kautrīguu un sekmē vispusīgu attīstību. Bieži ļoti kautrīgiem vai intravertiem bērniem teātra nodarbības var palīdzēt atraisīties arī tad, ja bērns ir ļoti ekstraverts – teātrī var mācīties sadarboties ar citiem.

          Teātris – tā ir spēle, spēlēšana, spēlēšanās, kas palīdz veidot pareizu skaņu artikulāciju, gramatiski pareizu runu, dialoga un monologa veidošanu.

          Nodarbībās strādājam ar vārdu pareizu izrunu, dikciju un spēju sadarboties pāros un grupās. Veidojam monologus, dialogus, etīdes, montāžas ar sajūtu tēlojumiem.