BIBLIOTĒKA

 

Vispārīgā informācija:

RRŠV bibliotēka reģistrēta LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā 2007.gada 12.aprīlī.
Bibliotēkas reģistrācijas numurs BLB1918.
Bibliotēka ir Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolas struktūrvienība, tā atbalsta skolas mācību procesu un vispārējo skolas darbību.

 

Bibliotēkas galvenie darbības virzieni:

  • izglītības programmu īstenošanai nepieciešamo mācību grāmatu un citu materiālu komplektēšana, uzskaite, apstrāde un glabāšana;
  • skolēnu un pedagogu bibliotekārā un informatīvā apkalpošana;
  • skolēnu lasītprasmes veicināšana.

Bibliotēka piedāvā:

  • mācību grāmatas,

  • daiļliteratūru latviešu, krievu, angļu valodā,

  • uzziņu literatūru,

  • periodiskos izdevumus lasīšanai uz vietas un mājās.

Bibliotēkas elektroniskais katalogs

https://kulturasdati.lv/lv/bibliotekas/rigas-reinholda-smelinga-vidusskolas-biblioteka