AUDZINĀŠANAS DARBS

Audzināšana ir mērķtiecīgi organizēts cilvēka darbības process, kas virzīts uz sociālās kultūras pieredzes nodošanu no paaudzes paaudzei, uz jaunās paaudzes vērtīborientāciju un pašregulācijas veidošanu un garīguma izkopšanu. Skolēni jāsagatavo dzīvei Eiropā un pasaulē, saglabājot savu kultūras identitāti. Bez zināšanu uzkrāšanas, būtiski ir iemācīt jauno cilvēku integrēties sabiedrībā un nostiprināt pozitīvu attieksmi pret savu valsti un dzīves pamatvērtībām. Audzināšanas procesā veidojas un attīstās personības attieksme pret cilvēku, darbu, kultūras vērtībām, dabu, sabiedrību, valsti. Tas nodrošina iespēju kļūt par pilntiesīgiem sabiedrības locekļiem, pašiem noteikt savu dzīvi, rīcību un būt atbildīgiem par to.

Personība var veidoties tikai mijiedarbībā ar pedagogu – autoritāti, kurš iemantojis cieņu un uzticību. Viņš sadarbībā ar skolēnu vecākiem, skolas pedagogiem, skolas atbalsta personālu un valsts institūcijām risina ar skolēnu personības veidošanu un attīstību saistītus jautājumus, vienlaicīgi rūpējoties par pedagoģiski un psiholoģiski labvēlīgu klases vidi un saliedētu klases kolektīvu. Tādēļ pedagogam ir jāapzinās atbildība par savu uzdevumu, savstarpējo attiecību un savas personības pilnveidošanu, kā arī gatavību uzturēt nepārtrauktu dialogu ar skolēniem.

Ņemot vērā skolēnu vajadzības un skolas izglītības programmu, kā arī valsts izvirzītās prioritātes, klases audzinātājs izstrādā savu audzināšanas darbības programmu, kurā plāno:

  • klases stundas,
  • skolēnu izpēti,
  • sadarbību ar skolēnu vecākiem,
  • ārpusstundu aktivitātes,
  • individuālo sadarbību ar skolēnu,
  • sadarbību ar mācību priekšmetu skolotājiem,
  • sadarbību ar interešu izglītības skolotājiem.
Par skolas audzināšanas darba programmas, klašu audzinātāju darba plāna apstiprināšanu un atbildīgo par plāna īstenošanu, koordinēšanu un uzraudzību apstiprināšanu
Audzināšanas programma
Latvijas valsts svētkiem veltītās audzināšanas stundas tēmas

Par skolas audzināšanas darba programmas, klašu audzināšanas darba plāna apstiprināšanu un atbildīgo par plāna īstenošanu, koordinēšanu un uzraudzību apstiprināšanu

 


2023./2024.m.g.


Mācību ekskursijas.


2022./2023.m.g.


 


2021./2022.m.g.


2020./2021.m.g.