Nordplus

Skolas nosaukums Rīgas vakara ģimnāzija
Starptautiskā projekta nosaukums (LV un darba valodā) Izglītības kvalitātes paaugstināšana darbā ar jauniešiem, kuriem ir uzvedības problēmas
Projekta īstenošanas laiks 2011.-2012.
Projekta finansētājs/ Programma/ Grants Nordplus
Projektā iesaistītās valstis Latvija, Lietuva, Norvēģija
Skolas loma projektā (atzīmēt) o koordinators                                X sadarbības partneris
Mērķis Izglītības kvalitātes paaugstināšana darbā ar jauniešiem, kuriem ir uzvedības problēmas
Iesaistītā mērķa grupa un skaits Skolotāji (18)

 

 

Gala produkti (kvalitatīvais un kvantitatīvais raksturojums), t.sk. skolotāju ieguvumi profesionālās darbības jomā Paaugstinājušās  pedagogu zināšanas un prasmes saskarsmē un metodikā darbā ar jauniešiem, kuriem ir uzvedības problēmas un zema mācību motivācija.          

 

 

Norvēģija

20….gada 25. – 30. septembris

Rīgas vakara ģimnāzija iesaistījās starptautiskā projektā „Izglītības kvalitātes paaugstināšana darbā ar jauniešiem, kuriem ir uzvedības problēmas.”

Projektā tika uzaicinātas 3 Rīgas skolas, Šauļu Jauniešu skola, Lietuvā un Abildso Farm Oslo, Norvēģijā.

Laikā no 25. – 30. septembrim 3 Rīgas vakara ģimnāzijas skolotājas- dir. vietn. G.Juškjāne, psihololoģijas skolotāja A.Sidorova un dir. vietn. I.Butevica – devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Oslo, kur apmeklēja nelielu skolēnu atbalsta centru.

Oslo nomalē izveidota lauku saimniecība, kurā divas reizes nedēļā ierodas jaunieši no vairākām Oslo skolām, lai saņemtu psiholoģisko atbalstu un paaugstinātu mācīšanās motivāciju.

Ar katru skolēnu tiek veikts individuālais darbs, iesaistot viņu dažādās aktivitātēs – radošajās darbnīcās un praktiskajās nodarbībās.

Latvijas, Lietuvas un Norvēģijas skolotāji dalījās pieredzē, par pedagogiem nepieciešamajām zināšanām un prasmēm saskarsmē ar jauniešiem, kuriem ir zema mācību motivācija un uzvedības problēmas.

Brauciens bija interesants un bagātinošs.


Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolas skolēni ciemojās Dānijas skolā 30.09.19.-04.10.19.

Nordplus jauniešu projekta “Dabas ABC” NPJP-2018/10159 pieredzes seminārā Dānijā piedalījās Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolas skolēni un skolotāji no Latvijas, Plateļi ģimnāzijas pārstāvji no Lietuvas, kā arī semināra organizatori- Hjembaek privātās internātskolas skolēni un skolotāji.

Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolu pārstāvēja skolēni V. Sima, A.Pudāns, R. Plavoks, R. Biruls, M. Podniece un skolotājas L. Uzlovska un I. Leišavniece.

1.att. Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolas projekta dalībnieki pie Hjembaek skolas Dānijā

Pieredzes semināra mērķis bija iepazīt Dānijas skolu un spēt iekļauties viņu internātskolas dienas režīmā, piedalīties pārgājienā un mācību ekskursijā, pētīt Eiropas mantojuma objektu- geoparku Odsherred, apgūt dabas un kultūras mantojuma sakarības brīvdabas muzejā Nyvang.  

Dabas parkā Odsherred skolēni pētīja tā vēsturi un ģeogrāfiju.  Nyvang muzejā projekta dalībnieki veica praktiskus uzdevumus: atpazina labības paraugus, mala graudus, no iegūtajiem miltiem izcepa pankūkas.

2.att. Skolēni ar rokas dzirnavām maļ graudus brīvdabas muzejā 

 Semināra noslēgumā skolēni veica darbu grupās, izveidoja un prezentēja materiālus par Dānijas vizītes laikā apgūto ģeogrāfijas, vēstures un kultūras mācību materiālu. Skolotāji dalījās pieredzē par projekta darbu etwinning vidē.

 Projekta seminārs bija interesants, tā mērķi tika sasniegti.   

Materiālu veidoja I.Leišavniece, Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolas skolotāja