KARJERAS IZVĒLE

Pašlaik Latvijā spēkā esošajos valsts pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu standartu un mācību priekšmetu programmu saturā ir iekļautas karjeras vadības prasmes. Taču tās nav izceltas atsevišķi no mācību priekšmetu prasībām. Skolotājiem ir grūti tās atpazīt, lai varētu mērķtiecīgi un saskaņoti veicināt prasmju attīstību. Euroguidance programmas 2016. gadā veidotajā materiālā ir apzinātas valsts pamatizglītības un valsts vispārējās vidējās izglītības standartos, kā arī klases stundu programmas paraugā iekļautās karjeras vadības prasmes, kas ir aktuālas arī kompetenču pieejas izglītības satura reformas kontekstā. Materiāls ir noderīgs kā palīglīdzeklis karjeras vadības prasmju izpratnei un atpazīšanai, atspoguļojot dažādu mācību priekšmetu komponentus, kas gatavo jauniešus apzinātai profesijas izvēlei un sekmīgai profesionālajai karjerai. Buklets pieejams šeit.


Karjera ir cilvēka mērķtiecīga darbība savu kompetenču pilnveidei un izpausmei mūža garumā , un pamatskolas posms ir pats sākums tās apzinātai veidošanai, kas secīgi turpinās vidusskolā vai profesionālās izglītības iestādē, augstskolā un visas dzīves laikā.

Karjeras izglītība – plānots pasākumu, kursu un programmu nodrošinājums izglītības iestādēs, lai mācītu un palīdzētu izglītojamajiem apgūt un attīstīt prasmes savu interešu, spēju un iespēju samērošanā, savu karjeras mērķu izvirzīšanā un karjeras vadīšanā un sniegtu zināšanas un izpratni par darba pasauli, tās saikni ar izglītību, par karjeras plānošanu un attīstīšanu visa mūža garumā. Karjeras izglītība ir veids, kā palīdzēt izglītojamiem attīstīt savas zināšanas, izpratni un prasmes, kas nepieciešamas, lai pieņemtu apzinātus lēmumus, plānotu un mērķtiecīgi veidotu savas karjeras izaugsmi.

KARJERAS IZGLĪTĪBA SKOLĀ

Klašu audzinātāju MK, informatīvās sanāksmes
Skolas audzināšanas darba (t.sk. karjeras izglītības) plānošana un klašu audzinātāju obligātās dokumentācijas kārtošana un pārraudzība
Klases stundu (obligātā tēma – karjeras izglītība) plānošana, vadīšana un pārraudzība
Skolēnu izpētes plānošana un veikšana
Sadarbības plānošana un veidošana ar skolēnu vecākiem
Ārpusstundu un ārpusskolas pasākumu klasei un skolai  plānošana, organizēšana un piedalīšanās tajos:

–  izglītojoši pasākumi

–  kultūras pasākumi

–  izklaides pasākumi

Skolēnu pašpārvaldes darba koordinēšana 
 
Sadarbības veidošana ar dažādām valsts un nevalstiskām iestādēm, organizācijām un institūcijām:

·     

Klašu audzinātāju tālākizglītības veicināšana
Sadarbība ar skolas atbalsta personālu
Sadarbība ar skolas administrāciju un mācību priekšmetu skolotājiem u.c. pedagogiem

SKOLAS PASĀKUMI:

–      Mācību priekšmetu nedēļas,

–          tikšanās ar dažādu izglītības iestāžu pārstāvjiem par mācību turpināšanu kādā no tām,

–          tikšanās ar skolas absolventiem par viņu profesijas izvēli,

–          interešu izglītības programmu realizēšana,

–          tematiskie konkursi un pasākumi,

–          9., 12.klašu skolēnu izpēte un informēšana,

–          Atbalsta personāla grupu nodarbības un individuālās konsultācijas

 KLASES PASĀKUMI:

–     Tematiskās klases stundas,

–         klases ekskursijas uz iestādēm un uzņēmumiem,

–         skolēnu portfolio veidošana,

–         tematiskie klases vakari, konkursi, pasākumi.

ĀRPUSSKOLAS PASĀKUMI:

–         „Ēnu dienas”,

–         izstāde „Skola”,

–         izglītības iestāžu atvērtu durvju un informācijas dienas,

–         Karjeras pakalpojumu kabineta piedāvātās aktivitātes.

NODERĪGAS SAITES:

Izglītība Latvijā:

www.niid.lv

www.aiknc.lv

www.sf.gov.lv

www.izm.gov.lv

www.e-skola.lv

www.skolas.lv

www.mykoob.lv

        Karjeras informācija:

www.nva.gov.lv

www.lm.gov.lv

www.mansdarbs.lv

www.e-darbs.lv

www.workingday.lv

www.jobs.lv

www.vakance.lv

www.cvmarket.lv

www.cv.lv

www.ec.europa.eu/eures

www.eurojebs.com

www.eurobrussels.com

www.am.gov.lv/lv