KARJERAS IZVĒLE

 Karjera ir cilvēka mērķtiecīga darbība savu kompetenču pilnveidei un izpausmei mūža garumā , un pamatskolas posms ir pats sākums tās apzinātai veidošanai, kas secīgi turpinās vidusskolā vai profesionālās izglītības iestādē, augstskolā un visas dzīves laikā.

Karjeras izglītība – plānots pasākumu, kursu un programmu nodrošinājums izglītības iestādēs, lai mācītu un palīdzētu izglītojamajiem apgūt un attīstīt prasmes savu interešu, spēju un iespēju samērošanā, savu karjeras mērķu izvirzīšanā un karjeras vadīšanā un sniegtu zināšanas un izpratni par darba pasauli, tās saikni ar izglītību, par karjeras plānošanu un attīstīšanu visa mūža garumā. Karjeras izglītība ir veids, kā palīdzēt izglītojamiem attīstīt savas zināšanas, izpratni un prasmes, kas nepieciešamas, lai pieņemtu apzinātus lēmumus, plānotu un mērķtiecīgi veidotu savas karjeras izaugsmi.

Karjeras vadības prasmju izpratnei un atpazīšanai, atspoguļojot dažādu mācību priekšmetu komponentus, kas gatavo jauniešus apzinātai profesijas izvēlei un sekmīgai profesionālajai karjerai ir noderīgs materiāls mācību priekšmetu skolotājiem un klašu audzinātājiem. Buklets pieejams šeit.

Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolas pedagogs- karjeras konsultants- Leolita Grīnvalde-Trūpa

Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolas izglītojamiem ir iespēja apmeklēt individuālās konsultācijas pie karjeras konsultantes Leolitas Grīnvaldes-Trūpas 

Individuālās konsultācijas 7.-12. klašu izglītojamiem ir pieejamas tiešsaistē Zoom platformā vai tiekoties individuāli skolas 11.kab.

Lai pieteiktos individuālajām konsultācijām- rakstīt vēstuli uz e-pastu lgrinvalde@edu.riga.lv vai Mykoob.lv

Svarīgi! Ja izglītojamais ir jaunāks par 18 gadiem, tad pirms konsultācijas vecākiem (aizbildņiem) Mykoob.lv ir jāatsūta piekrišana par individuālo konsultāciju apmeklējumu.

Karjeras izglītības programma 2021./2022.m.g.

Karjeras pedagoga darba plāns 2021./2022.m.g.

Saites, kur var atrast visu par Latvijas augstākajām izglītības iestādēm

KARJERAS IZGLĪTĪBA SKOLĀ

 • Klašu audzinātāju MK, informatīvās sanāksmes;
 • Skolas audzināšanas darba (t.sk. karjeras izglītības) plānošana ;
 • Klases audzināšanas stundu plānošana kopā ar klašu audzinātājiem;
 • Skolēnu izpētes plānošana un veikšana;
 • Sadarbības plānošana un veidošana ar skolēnu vecākiem, ar dažādām valsts un nevalstiskām iestādēm;
 • Ārpusstundu un ārpusskolas pasākumu plānošana, organizēšana un piedalīšanās tajos (izglītojoši un kultūras pasākumi);
 • Sadarbība ar skolas administrāciju un skolas atbalsta personālu;
 • Sadarbība ar mācību priekšmetu skolotājiem.

SKOLAS PASĀKUMI:

 • mācību priekšmetu nedēļas;
 • tikšanās ar dažādu izglītības iestāžu pārstāvjiem par mācību turpināšanu kādā no tām;
 • tikšanās ar skolas absolventiem; par viņu profesijas izvēli;
 • , 12.klašu skolēnu izpēte un informēšana par tālākām izglītības iespējām .

 KLASES PASĀKUMI:

 • tematiskās klases stundas;
 • klases ekskursijas uz iestādēm un uzņēmumiem.

ĀRPUSSKOLAS PASĀKUMI:

 • „Ēnu dienas”,
 • izstāde „Skola”,
 • izglītības iestāžu atvērtu durvju un informācijas dienas;
 • karjeras izpētes centri.

Noderīgas vietnes:

http://www.profesijupasaule.lv/ – VIAA (Valsts izglītības attīstības aģentūra)  profesiju izpētei
http://www.lm.gov.lv/text/80 – profesiju klasifikators
http://www.izm.gov.lv/lv/izglitiba/augstaka-izglitiba – informācija par augstāko izglītību Latvijā
www.niid.lv – informācija par studiju programmām un izglītības iestādēm, E – konsultants, testi, un dažādas noderīgas saites
www.prakse.lv – lapa jauniešiem un darba devējiem

Topošiem studentiem:
https://www.lu.lv/gribustudet/skoleniem/atverto-durvju-dienas/ – Latvijas Universitātes topošiem studentiem
http://www.karjera.lu.lv/ – Latvijas Universitātes Karjeras centrs
https://stud.rtu.lv/rtu/vaaApp/sprpub – RTU studiju programmas
https://www.rsu.lv/studiju-iespejas – Rīgas Stradiņa universitāte
http://www.ba.lv/studijas/ – Banku augstskola
https://www.sseriga.edu/ – Stokholmas Ekonomikas augstskola Rīgā
https://lka.edu.lv/lv/gribu-studet-akademija/studijas/ – Latvijas Kultūras akadēmija
http://www.latja.lv/ – Latvijas Jūras akadēmija
https://www.naa.mil.lv/lv/studijas – Nacionālā aizsardzības akadēmija
http://venta.lv/studijas/ – Ventspils augstskola
http://va.lv/lv/studijas/bakalaurs – Vidzemes augstskola

http://www.liepu.lv/lv/36/uznemsana – Liepājas Universitāte
http://www.llu.lv/pamatstudijas – Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Citas noderīgas vietnes
http://www.viaa.gov.lv/lat/skoleni/profesionalo_skolu_audzekni/ – VIAA mājas lapas sadaļa profesionālo skolu audzēkņiem
http://viaa.gov.lv/lat/ek_izgl_programmas_iniciativas/erasmusplus/erasmus_plus_jaunumi/ – VIAA mājas lapā par Erasmus+ jaunumiem
http://www.viaa.gov.lv/lat/skillslatvia/worldskills/worldskills_2019/wsjaunumi_2019/ – VIAA par World Skills
http://www.lsa.lv/ – Latvijas Studentu apvienība
http://www.jaunatne.gov.lv/ – Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra

Stipendiju jautājumi:
http://www.sza.gov.lv/?p=57 – Informācija par studiju un studējošo kredītiem
http://www.vitolufonds.lv/ – atbalsts izglītības iegūšanai

YouTube/KarjerasSkola – Aplūko video par dažādiem veiksmīgas karjeras izveides instrumentiem. Šeit atrodamas dažādas metodes, tehnikas un vingrinājumi, kas palīdzēs izveidot veiksmīgu karjeru darot savu sirdslietu.

“Zaļais pipars” – Video materiāli par karjeras veidošanu.

Iepazīsti profesijas (“Zili brīnumi” video apskati): AktierisUgunsdzēsējsTV diktorsĀrsts

“Profiņu” padomi jaunajiem – Iedvesmojoši vārdi no profesionāļiem par karjeras izvēli un veidošanu.

Literatūra un video materiāli par karjeru

Darba meklēšanas ABC – video padomi par darba meklēšanu.

 

Materiāls – Kā izvēlēties skolu?

Materiāls – Kā plānot karjeru?

Materiāls – Izglītības ceļi.

Materiāls – Kā iepazīt profesiju?

 

Portāli darba meklētājiem Latvijā Portāli darba meklētājiem Eiropā
www.cv.lv www.eurojobs.com
www.cvmarket.lv www.eurobrussels.com
www.cvor.lv www.praxisnetwork.eu
www.workingday.lv  
www.mansdarbs.lv  
www.jobs.lv  
www.teirdarbs.lv

 

 

 

Dažādi tīmekļa resursi par Karjeras izglītību

www.europass.lv – Eiropas standarti CV izveidei.

www.jaunatne.gov.lv – Brīvprātīgo darbs un mobilitātes projekti.

 

Karjeras testi: 

http://karjerastesti.prakse.lv/lv

WWW.NIID.LV  Valsts izglītības attīstības aģentūra uzsākusi reklāmas akciju karjeras atbalsta interneta resursiem 

 

 1. Solis “ATRODI VIRZIENU”• INTEREŠU TESTSpalīdzēs noskaidrot, kurās profesionālajās jomās Tavas intereses ir visizteiktākās un kādas izglītības iespējas paveras katrā no tām (40 jautājumi, aizpildīšanas laiks 5-10 min.). Pildīt testu ->
   
  • KURŠ MĀCĪBU PRIEKŠMETS MAN PATĪK VISLABĀK? Šajā testā Tev būs jānovērtē savas sekmes un dotības dažādos mācību priekšmetos. Pēc iegūtajiem rezultātiem varēsi noskaidrot, kurās profesionālajās jomās nepieciešami Tevi interesējošie mācību priekšmeti un meklēt atbilstošākās izglītības iespējas. (Testa aizpildīšanas laiks ~20 minūtes). Pildīt testu ->
   
  2. Solis “IZZINI SEVI”
   
  • DAUDZVEIDĪGO SPĒJU TESTS ļaus noskaidrot, kādas ir Tavas spējas un kurās profesijās tās ir nepieciešamas (32 jautājumi, aizpildīšanas laiks 5-10 min.). Pildīt testu ->
   
  • PERSONĪBAS TESTS ļaus uzzināt, pie kura no sešiem personības tipiem Tu piederi un kā tas var ietekmēt Tavu profesijas izvēli. (30 jautājumi, aizpildīšanas laiks 15-20 min.). Pildīt testu ->
   
  3. Solis „APZINI SAVAS VAJADZĪBAS/VĒLMES”
   
  • KARJERAS VĒRTĪBU TESTS piedāvā izvērtēt 10 profesionālās vērtības un noteikt, kuras no tām Tev ir vissvarīgākās. Brīdinām – tests Tev liks padomāt! (20 jautājumi, aizpildīšanas laiks 15-20 min.). Pildīt testu ->
   
  • DARBA VIDES IZVĒLES TESTS parāda, cik nozīmīgi Tev darba vietas izvēlē ir dažādi darba vides faktori: darba apstākļi, klimats, attālums līdz darbavietai, atmosfēra kolektīvā u.c. (20 jautājumi, testa aizpildīšanas laiks ~10 minūtes). Pildīt testu ->

 

 www.Profesijupasaule.lv (interneta vietne profesiju iepazīšanai)

Youtube kanālā pieejami video: