IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolas iekšējās kārtības noteikumi izglītojamajiem

 

  1. Vispārīgie jautājumi

 

1.1. Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolas, turpmāk tekstā – „Skola”, iekšējās kārtības noteikumi, turpmāk tekstā – „Noteikumi”, nosaka izglītības procesa organizāciju, izglītojamo drošību, uzvedības kārtību un atbildību skolas telpās un tās teritorijā.

1.2. Katru mācību gadu septembra mēnesī klases audzinātāji iepazīstina izglītojamos ar šiem noteikumiem, veicot speciālā veidlapā ierakstu, norādot noteikumu nosaukumu un datumu,  gadījumos, ja izglītojamais tiek uzņemts skolā mācību gada laikā, klases audzinātājs iepazīstina viņu ar uzņemšanas noteikumiem nedēļas laikā no uzņemšanas brīža

1.3. Šo noteikumu ievērošanu Skolā kontrolē Skolas direktors, direktora vietnieki izglītības jomā. un pedagogi atbilstoši savai kompetencei un pilnvarām. Šie noteikumi ir saistoši visiem Skolas izglītojamajiem.

 2.Izglītības procesa organizācija

 2.1. Mācības notiek 2 maiņās.

2.2. Mācību priekšmetu stundu laiki:

  1. maiņa 2. maiņa

 1.st.   8.20 – 9.00                             1.st.    14.50 – 15.30

2.st.   9.05 – 9.45                             2.st.    15.35 – 16.15

3.st.   9.50 – 10.30                           3.st.    16.20 – 17.00

4.st.   10.45 – 11.25                         4.st.    17.05 – 17.45

5.st.   11.40 – 12.20                         5.st.    17.50 – 18.30

6.st.   12.35 – 13.15                         6.st.    18.35 – 19.15

7.st.   13.20 – 14.00                         7.st.    19.20 – 20.00

8.st.   14.05 – 14.45                         8.st.    20.05 – 20.45

 2.3.Mācību un ārpusklases darbs skolā notiek saskaņā ar direktora apstiprinātu mācību stundu, interešu izglītības pulciņu un konsultāciju sarakstu.

2.4.Mācību stundu izmaiņas izliek uz informācijas stenda izglītojamajiem.

2.5.Ārpusstundu pasākumi notiek netraucējot  mācību stundas.Īpašie gadījumi un pasākumu laiki ir jāsaskaņo ar skolas direktoru.

2.6. Atļauju vai pamatotu atteikumu klases vakara rīkošanai dod direktors.Iesniegumu par klases vakaru raksta klases audzinātājs.

2.7.Pasākumi izglītojamiem skolā beidzas:

2.7.1. 7. – 8. klasēm – ne vēlāk kā līdz plkst.20.00

2.7.2. 9.klasēm –  ne vēlāk kā līdz plkst.21.30

2.7.3. 10. – 12. klasēm – ne vēlāk kā līdz plkst. 22.00

2.8. Klases pasākumu laikā par kārtību telpās atbild izglītojamie un skolotājs. Pēc pasākuma telpu atstāj sakārtotu.

2.9. Uz skolas pasākumu klase ierodas ar klases audzinātāju.

2.10.Skolēnu ēdināšana tiek organizēta starpbrīžos. Ēdnīcā ir jāievēro kārtība, higiēnas prasības un ēšanas kultūra, kā arī saudzīga attieksme pret ēdnīcas inventāru.Skolēniem jāsaplāno laiks, kad doties uz ēdnīcu, lai nenokavētu nākamo mācību stundu.Atrašanās skolas ēdnīcā nav uzskatāma par attaisnojošu mācību stundu kavējumu.

 3.Izglītojamo tiesības

3.1.Iegūt pamatizglītību un vidējo izglītību.

  1. 2.Mācību un audzināšanas procesā brīvi izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus, paust attieksmi par Skolas darba organizāciju, izglītības procesu un izteikt priekšlikumus skolas dzīves pilnveidošanai.

3.3.Izglītības procesā izmantot skolas telpas, bibliotēku, lasītavu, citas informācijas krātuves un mācību līdzekļus.

3.4. Saņemt bezmaksas veselības profilaktisko aprūpi un neatliekamo medicīnisko palīdzību.

3.5.Piedalīties Skolas padomes, Skolēnu pašpārvaldes darbā atbilstoši to nolikumiem.

3.6.Laikā saņemt no skolotājiem informāciju par pārbaudes darbiem un citiem ar izglītošanos saistītiem jautājumiem.

3.7. Uz skolēnu īpašumā, lietojumā vai valdījumā esošās personiskās mantas aizsardzību skolā.

3.8.Uz dzīvībai un veselībai drošiem apstākļiem  skolā un ārpus tās organizētajos pasākumos.

3.9.Iegūt kvalitatīvas zināšanas vispārizglītojošajos mācību priekšmetos, piedalīties fakultatīvajās un papildus nodarbībās, saņemt pedagogu konsultācijas.

3.10. Pārstāvēt Skolu dažāda mēroga pasākumos, konkursos,olimpiādēs.

 4.Vispārīgie drošības noteikumi

4.1.Skolā atbilstoši normatīvo aktu prasībām ir izvietoti evakuācijas plāni.

4.2.Katru mācību gadu septembra mēnesī klases audzinātāji iepazīstina savas klases izglītojamos ar rīcības plānu evakuācijas gadījumā, skolā noteikto operatīvo dienestu izsaukšanas kārtību un rīcību ekstremālās situācijās.

4.3. Reizi mācību gadā skolas administrācija organizē praktiskās apmācības evakuācijai.

4.4.Informācija par operatīvo dienestu izsaukšanas kārtību tiek izvietota pie skolas diennakts dežuranta. Tā ietver Valsts policijas, pašvaldības policijas, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, neatliekamās medicīniskās palīdzības, kā arī skolas direktora un direktora vietnieka saimniecības darbā tālruņu numurus.

4.5. Izglītojamajiem kategoriski aizliegts ņemt uz skolu līdzi asus un viegli uzliesmojošus priekšmetus, sprāgstvielas, ieročus, gāzes baloniņus, gāzes pistoles, apreibinošas vielas.

4.6. Skolēniem pēc iespējas uzmanīgi jāpārvietojas pa skolas telpām un teritoriju, lai neapdraudētu savu un citu personu veselību un dzīvību, īpaši jāuzmanās uz kāpnēm, pie durvju vērtnēm un logiem, stiklotām mēbelēm, uz mitras grīdas, vājā apgaismojumā.

4.7. Skolas telpās un teritorijā nav atļauts ienest, lietot un  glabāt  alkoholu, tabakas izstrādājumus, narkotiskās, toksiskās un psihotropās vielas, gāzes baloniņus, gāzes pistoles, šaujamieročus un aukstos ieročus, dzīvniekus, kā arī spēlēt azartspēles.

4.8.Izglītojamajiem skolai nepiederošas personas uz skolu aicināt aizliegts (izņemot skolas vadības atļautos un atbalstītos starp skolu pasākumos).

4.9.Skolas dežurantu pienākums ir noskaidrot nepiederošu personu (apmeklētāju) apmeklējuma mērķi un norādīt,  kā iespējams sastapt skolas administrāciju un pedagogus.

4.10.Skolas dežurantam un darbiniekiem ir tiesības izraidīt no skolas nepiederošas personas, kura apmeklējuma mērķis nav motivēts un var apdraudēt izglītojamo drošību skolā.

4.11.Citu ar skolas vadību saskaņotu un atbalstītu pasākumu dalībnieki un apmeklētāji uzturas tikai tiem norādītajās telpās (zālē, klašu telpās un gaiteņos).

4.12. Izglītojamo pienākums ir informēt skolas administrāciju vai skolas pedagogus par nepiederošu personu apdraudējumu mācību procesa norisei, viņu un darbinieku drošībai skolā.

4.13. Saņemot anonīmu ziņojumu par sprādzienbīstamu priekšmetu esamību vai, ja to atrod skolas telpās vai teritorijā, ikvienam skolas darbiniekam vai skolēnam nekavējoties jāziņo skolas administrācijas pārstāvim.

 5.Izglītojamo uzvedības noteikumi skolā, tās teritorijā un skolas rīkotajos pasākumos

5.1.Izglītojamajiem jāievēro un jāpilda Skolas nolikums, noteikumi un citi normatīvie akti, kā arī skolas direktora rīkojumi.   

5.2.Katram izglītojamajam jābūt skolēna e- kartei, kuru katru mācību gadu jāpagarina līdz 15. septembrim.

5.3.Pamatskolas izglītojamajiem ir skolas dienasgrāmata, tā ir izglītojamā obligāts dokuments, kuru nozaudēšanas vai sabojāšanas gadījumā jāiegādājas atkārtoti.

5.4.Izglītojamie saņem klases audzinātāja apstiprinātu sekmju un kavējumu izrakstu katra mēneša sākumā līdz 5. datumam. Pamatskolas izglītojamo vecāki (aizbildņi) trīs dienu laikā pēc sekmju un kavējumu izraksta saņemšanas paraksta to.

5.5.Kategoriski aizliegts izglītojamajiem veikt pašrocīgi ierakstus vai labojumus sekmju žurnālos, atzīmju ierakstos, liecībās. Kā arī pašrocīgi labot skolotāju ierakstus dienasgrāmatās.

5.6.Izglītojamie ierodas skolā ne agrāk kā 15 minūtes pirms mācību stundu sākuma pa skolas centrālajām durvīm un dodas uz garderobi.

5.7.Mācību stundas ilgums ir 40 minūtes.

5.8.Izglītojamajam klasē jāatrodas jau ar zvanu. Ja izglītojamais nokavējis stundu sākumu, viņam nekavējoties jāiet klasē, atvainojoties par mācību darba traucējumu.

5.9.Izglītojamajam sistemātiski jāgatavojas mācību stundām. Mācību stundā jābūt uzmanīgiem, precīziem, pilnībā jāizmanto mācībām paredzētais laiks.

5.10.Mācību stundā izglītojamajam jābūt līdzi visiem stundai nepieciešamajiem mācību līdzekļiem. 5.11.Izglītojamajam gan mācību stundā, gan ārpus tās nekavējoties jāizpilda pamatoti skolotāja rīkojumi, aizrādījumi vai lūgumi.

5.12.Mācību stundu laikā izglītojamajam aizliegts:

5.12.1.ar savu uzvedību traucēt pedagogu un citu izglītojamo darbu;

5.12.2.atstāt klasi bez skolotāja atļaujas;

5.12.3.staigāt pa klasi bez skolotāja atļaujas;

5.12.4.lietot mobilo tālruni, tam jābūt izslēgtam (tam jāatrodas somā vai kabatā), portatīvos un plaukstdatorus, radio un fotoaparātus u. c. ierīces;

5.12.5.klausīties mūziku, izņemot gadījumus, kad skolotājs to uzdevis darīt;

5.12.6.košļāt košļājamo gumiju, ēst un dzert.

5.13 Ja izglītojamais traucē mācību darbu, tad mācību priekšmeta skolotājam ir tiesības izraidīt izglītojamo no klases un viņa pienākums ir doties pie skolas sociālā pedagoga, kurš tālāk risina atbilstošo problēmu.

5.14 Izglītojamajam jāpiedalās visās mācību stundās un nodarbībās, kas paredzētas stundu sarakstā un ārpusstundu nodarbību sarakstā. Aiziet no stundām vai nodarbībām drīkst tikai ar klases audzinātāja vai mācību priekšmeta skolotāja atļauju, ja šis lūgums ir motivēts.

5.15 Izglītojamajiem ir pienākums piedalīties ārpusskolas aktivitātēs (pēc skolotāja ieteikuma), kurās tiek aizstāvēts skolas gods.

5.16 Katras mācību dienas sākumā un pēc stundām izglītojamajam jāiepazīstas vai nav mācību stundu sarakstā izmaiņas.

5.17 Skolas kavēšanas gadījumos izglītojamie iesniedz klases audzinātājam attaisnojošus dokumentus nākamo triju dienu laikā pēc kavējuma. Par attaisnotajiem kavējumiem uzskata:

5.17.1..izglītojamā slimību, kas apstiprināta ar ārsta izsniegtu dokumentu;

5.17.2.kavējumi, par kuriem klases audzinātājam norādītajā laikā iesniegti dokumenti, izziņas un iesniegumi;

5.17.3.piedalīšanās ārpusstundu mācību un audzināšanas pasākumos, kuru apstiprina skolas direktors.

5.18. Kārtība, kādā vecāki informē atbildīgās personas par bērna neierašanos izglītības iestādē

5.18.1. Ja izglītojamais nevar ierasties skolā, vecāki telefoniski, vai

rakstiski, sūtot īsziņu (SMS), vai elektroniski, informē par to klases audzinātāju līdz plkst. 8.00, bet ne vēlāk kā līdz plkst. 9.00. Klašu audzinātāji informē izglītojamo vecākus par kārtību, kas jāievēro, ja izglītojamais nav ieradies skolā.

5.18.2. Ja izglītojamais nevar ierasties skolā slimības dēļ, tad pēc slimošanas izglītojamais pirmajā dienā ārsta zīmi nodod klases audzinātājam.

5.18.3. Ja izglītojamais nevar ierasties skolā citu objektīvu iemeslu dēļ, vecāki ir tiesīgi attaisnot viņa kavējumu. Attaisnojums nevar būt ilgāks par trim dienām. Attaisnojumu vecāki raksta, adresējot to klases audzinātājam ne vēlāk kā pirmajā dienā pēc izglītojamā ierašanās skolā.

5.18.4. Ja izglītojamais saslimst, atrodoties Skolā, Skolas medicīnas māsa atbrīvo viņu no mācību stundām vai nodarbībām, bet ne ilgāk kā uz vienu mācību dienu, lai izglītojamais apmeklētu ģimenes ārstu. Par minēto faktu Skolas medicīnas māsa informē klases audzinātāju un izglītojamā vecākus.

5.19.Izglītojamajiem jāsaudzē valsts un sabiedriskais īpašums, saudzīgi jāizturas pret skolas biedru mantām, atceroties, ka par jebkura inventāra bojājumu jānes pilna materiālā atbildība. Jāsaudzē bibliotēkas grāmatas.

5.20.Izglītojamiem ar cieņu jāizturas pret valsti un sabiedrību, valsts un skolas simboliku.

5.21.Izglītojamie skolā ierodas tīrā apģērbā, tam pilnībā jāapsedz vēders, sāni un mugura, matu sakārtojumam jābūt pieklājīgam, lai neapdraudētu paša drošību un redzi.

5.22.Skolas telpās aizliegts atrasties virsdrēbēs, cimdos, cepurēs u.c. galvassegās, tās jāatstāj garderobē.

5.23.Izglītojamie starpbrīžos uzturas gaiteņos, ēdnīcā, skolas bibliotēkā.

5.24.Noteikumi izglītojamajiem mācību nodarbību starplaikos:

5.24.1. izglītojamie starpbrīžus izmanto atpūtai un neapdraud savu un citu cilvēku drošību;

5.24.2. nesēž un nenovieto savas un citu skolas biedru personīgās mantas uz radiatoriem, palodzēm;

5.24.3. never vaļā logus gaiteņos, kabinetos, to dara skolotāji, atbalsta personāla darbinieki;

5.24.4. nestāv pie atvērta loga; nemet pāri kāpņu margām priekšmetus, nesēstas uz margām un nešļūc lejā pa tām;

5.24.5. neskrien pa kāpnēm, gaiteņiem, negrūstās;

5.24.6. ievēro administrācijas, skolotāju, tehniskā personāla norādījumus;

5.24.7. pie skolas izglītojamie ievēro satiksmes drošības noteikumus;

5.24.8. ziemas laikā nepikojas skolas pagalmā, tās teritorijā;

5.24.9. atrodoties ārpus skolas teritorijas, izglītojamie paši uzņemas atbildību par savu drošību.

5.25. Skolas telpās aizliegts sēdēt uz radiatoriem un caurulēm.

5.26. Izglītojamajiem aizliegts fiziski vai verbāli aizskart savus skolas biedrus un citus skolas darbiniekus, veikt seksuāla rakstura darbības skolas telpās un teritorijā.Skolas telpās un teritorijā aizliegts lietot nepieklājīgus vārdus un izteicienus, aizskaroši, nepieklājīgi vai rupji izturēties pret skolas biedriem, pedagogiem un citiem skolas darbiniekiem vai citām personām. Par šī noteikumu neievērošanu ikvienam skolas darbiniekam vai skolēnam nekavējoties jāziņo klases audzinātājam vai skolas administrācijai.

5.27. Izglītojamie skolas teritorijā nedrīkst staigāt pa zālājiem, izmētāt papīrus un citus priekšmetus. Jāizturas saudzīgi pret apstādījumiem.

5.28. Nedrīkst liekties ārā pa atvērtiem skolas logiem, mest papīrus un citus priekšmetus.

5.29. Skolas telpās bez atļaujas aizliegts izmantot mobilā tālruņa jebkāda veida ieraksta funkcijas.

5.30. Skolas tualetes podos nedrīkst mest papīrus un citus priekšmetus, tos jāizmet tualetēs novietotajās atkrituma kastēs.

5.31. Izglītojamajiem jāinformē skolas administrācija, klases audzinātājs vai priekšmeta skolotājs, ja ir liecinieks, ka tiek fiziski vai verbāli aizskarti skolas biedri, ja tiek konstatēts skolas īpašuma bojājums, avārija, ugunsgrēks vai arī kāds no izglītojamajiem pārkāpj skolas iekšējās kārtības noteikumus.

5.32. Skolas organizētajos pasākumos izglītojamie ierodas skolotāju pavadībā un apsēžas (nostājas) norādītajās vietās.

5.33. Pasākuma laikā nav atļauts staigāt, skaļi sarunāties un citādi traucēt pasākuma norisi.

5.34. Pasākuma norises telpu fizioloģiskas nepieciešamības dēļ drīkst atstāt tikai ar skolotāja atļauju, priekšnesumu starplaikos.

5.35. Pasākuma laikā nedrīkst ēst un dzert, lietot narkotiskas, toksiskas, psihotropas vielas, smēķēt.

5.36. Pasākumu norises vietu atstāj tādā secībā, kādu ir norādījis pasākuma norises organizators, nedrīkst skriet un grūstīties.

  1. Direktora un pedagogu rīcība, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo

 6.1.Situācijas, par kurām klases audzinātājam nekavējoties jāziņo sociālam pedagogam vai skolas administrācijai:

6.1.1. aizdomas, ka bērns cieš no emocionālas, fiziskas vai seksuālas vardarbības, vecāku nevērības;

6.1.2. saņemta informācija, ka bērns nav nakšņojis mājās;

6.1.3. klases audzinātājs pamanījis, ka bērna uzvedība izmainījusies (uzvedība kļuvusi izaicinoša, rupja, bērns noslēdzies sevī, ir drūms);

6.1.4. klases audzinātājs pamanījis, ka bērnam nav sezonai piemērots apģērbs, mācību līdzekļi, vai arī nav ēdis.

6.2.Skolotājam, kuram ir ziņas vai pamatotas aizdomas, ka bērns cieš no vardarbības, nekavējoties jāziņo par to bāriņtiesai, policijai vai citai bērnu tiesības aizsardzības iestādei, ziņot var rakstiski vai mutiski, rakstisks ziņojums būs labāks palīgs bērnam.

6.3.Ja uz bērna ķermeņa redzamas nesenas fiziskas vardarbības pazīmes, pieaicināma skolas medicīnas māsa, kura sniegs bērnam palīdzību un būs fiksēta informācija par bērna stāvokli.

6.4.Ziņas, kas pedagoga rīcībā par vardarbību pret bērnu ir konfidenciālas.

6.5.Ja tiek identificēta vardarbība starp bērniem (vienaudžu vardarbība):

6.5.1. klases audzinātājs nekavējoties piesaista psihologu un sociālo pedagogu mikroklimata izpētei klasē (raksta iesniegumu atbalsta komisijai ar situācijas aprakstu);

6.5.2. atbalsta personāls sadarbībā ar klases audzinātāju izstrādā plānu mikroklimata uzlabošanai klasē. Darbu ar klasi veic sociālais pedagogs, psihologs un klases audzinātājs pēc vienota plāna;

6.5.3. bērnam, kurš ir upuris, saskaņojot ar vecākiem, tiek piedāvāta iespēja saņemt individuālas psihologa konsultācijas;

6.5.4. bērnam, kurš ir varmāka, arī jāsniedz nepieciešamais atbalsts un palīdzība, lai viņš saprastu savas rīcības sekas (sarunas var veikt sociālais pedagogs un / vai psihologs);

6.5.5. sociālam pedagogam un / vai psihologam būtu jāpiedalās gan pedagogu, gan vecāku sapulcē, lai skaidrotu radušos situāciju un sniegtu nepieciešamo atbalstu.

6.6.Ja tiek identificēta konfliktsituācija starp pedagogu vai pedagogiem un bērnu:

6.6.1. situācijā, kad pastāv konflikts starp kādu no pedagogiem un bērnu var palīdzēt gan klases audzinātājs, gan sociālais pedagogs, gan psihologs, kā arī skolas administrācija;

6.6.2. sākotnēji ir jāapzina konfliktējošās puses, jāizplāno sarunas gaita, jāizvirza konkrēti noteikumi sarunai un jāmēģina panākt konfliktējošo pušu vienošanās;

6.6.3. uzklausot abas puses jāmēģina izprast, kādi ir bērna uzvedības cēloņi, vai tie ir bērna individuālie pārdzīvojumi vai bērna pamešana novārtā, vai citas problēmas, kas var būt saistītas ar pedagoga kompetences trūkumu;

6.6.4. pedagogam ir tiesības vērsties pēc palīdzības pie psihologa vai sociālā pedagoga, ja viņš vēlas izrunāties par saviem pārdzīvojumiem saistībā ar esošo konfliktu;

6.6.5.Skolas administrācija izvērtē iespēju nodrošināt izglītojošus pasākumus, kas tiktu vērsti uz profesionālu kompetenču attīstīšanu, ietverot konfliktu risināšanas prasmes, sadarbības prasmes, pašpalīdzības prasmes darbam ar bērniem.

6.7.Gadījumā, ja ir aizdomas par sociālām problēmām ģimenē, vāja izpratne vecākiem par nepieciešamību nodrošināt bērnam izglītību, skolas administrācija vispirms mutiski, tad rakstiski informē atbalsta nodaļu ģimenēm ar bērniem, bāriņtiesu vai policiju.

6.8.Gadījumā, ja ir pamatotas aizdomas par vardarbības faktu vai vecāku tiesību ļaunprātīgu izmantošanu pret bērnu nekavējoties, skolas administrācija ne vēlāk kā tajā pašā dienā vispirms mutiski, tad rakstiski informē atbalsta nodaļu ģimenēm ar bērniem, bāriņtiesu un policiju.

7.Apbalvojumu sistēma

 7.1.Apbalvojumu formas ir šādas:

7.1.1. publiska pateicība;

7.1.2. īpaši organizēts pasākums, kā pateicības apliecinājums;

7.1.3. direktora rīkojums par apbalvošanu ar skolas atzinības rakstu;

7.1.4. balva;

7.1.5. pateicība izglītojamo vecākiem;

7.1.6. ierosinājums apbalvošanai augstākstāvošās organizācijās u.c.

7.2.Apbalvojumu var saņemt par:

7.2.1. labiem un teicamiem mācību rezultātiem;

7.2.2. ieguldījumiem skolas sabiedriskajā dzīvē;

7.2.3. sasniegumiem mācību olimpiādēs;

7.2.4. dalību citos pasākumos, kas veicina skolas prestižu.

7.3.Apbalvojuma piešķiršanu var ierosināt izglītojamo pašpārvalde, mācību priekšmetu un pulciņu skolotāji, administrācija.

8.Atbildība par noteikumu neievērošanu

8.1.Katrs izglītojamais personīgi atbild par sava darba rezultātiem, darba drošības noteikumu, kā arī iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu.

8.2.Noteikumu neievērošanas gadījumā disciplinārlieta par pārkāpumu izdarīšanu un lēmuma pieņemšana notiek šādā kārtībā:

8.2.1. mutisks aizrādījums;

8.2.2. skolas direktoram adresēts rakstisks paskaidrojums;

8.2.3. rakstisks ziņojums vecākiem (7.- 9. kl.)

8.2.4. klases audzinātāja paziņojums vecākiem;

8.2.5. brīdinājums direktora rīkojumā;

8.2.6. rājiens direktora rīkojumā;

8.2.7. izslēgšana no skolas (10.-12. klases izglītojamajiem).

8.2.8. jautājuma izskatīšana  administrācijas sēdē;

8.2.9.  jautājuma izskatīšana  pedagoģiskās padomes sēdē;

8.2.10. direktora rīkojums par soda mēru.

8.3. Kārtība var būt noteikta arī citāda, ņemot vērā konkrēto situāciju.

8.4.Atkarībā no pārkāpuma smaguma un ņemot vērā iepriekšējo pārkāpumu raksturu, kā arī izglītojamā attieksmi,lietu nodod izskatīšanai ārpusskolas institūcijām (policija, sociālās iestādes u.c.).

8.5.Ļaunprātīgas ēku, telpu, inventāra sabojāšanas gadījumā izglītojamais vai viņa vecāki sedz remonta izdevumus vai iegādājas jaunu sabojātā inventāra vietā, kā arī sedz ar inventāra transportēšanu un uzstādīšanu saistītos izdevumus.

8.6.Neattaisnoto mācību stundu gadījumā:

8.6.1.pamatskolā:

8.6.1.1. klases audzinātājs veic individuālās pārrunas ar izglītojamo un ziņo viņa likumīgajiem pārstāvjiem;

8.6.1.2. sociālais pedagogs sastāda aktu par 10 mācību stundu kavējumiem semestrī un veic pārrunas ar izglītojamo un viņa likumīgajiem pārstāvjiem kopā ar psihologu. Ar direktora rīkojumu izglītojamajam tiek izteikts brīdinājums;

8.6.1.3. jautājumu izskata pie direktora kopā ar klases audzinātāju un izglītojamā likumīgajiem pārstāvjiem, ja neattaisnoti kavētas vairāk nekā 20 mācību stundas semestrī. Ar direktora rīkojumu tiek izteikts rājiens. Sociālais pedagogs ziņo par kavējumiem pašvaldības amatpersonām.

8.6.2. vidusskolā:

8.6.2.1. klases audzinātājs izsaka mutisku aizrādījumu izglītojamajam, ja kavētas 30 mācību stundas semestrī;

8.6.2.2. klases audzinātājs kopā ar direktora vietniekiem izglītības jomā veic pārrunas ar izglītojamo, ja kavētas 40 mācību stundas semestrī. Ar direktora rīkojumu tiek izteikts brīdinājums;

8.6.2.3. klases audzinātājs ar izglītojamo un viņa likumīgajiem pārstāvjiem ierodas uz vadības sanāksmi pie direktora, ja izglītojamais kavē 84 mācību stundas semestrī. Ar direktora rīkojumu tiek izteikts rājiens:

8.6.2.4. ja izglītojamā kavējumi turpinās, jautājums par izglītojamā atskaitīšanu tiek izskatīts Skolas vadības sanāksmē.

8.6.2.5. Gadījumos, kad pamatizglītības programmas izglītojamais, kurš vecāks par 18 gadiem, un 10. -12. klases izglītojamais nav sņēmis vērtējumu gadā vai vērtējums gadā kādā mācību priekšmetā ir nepietiekams ( zemāks par 4 ballēm), kā arī par rupjiem vai atkārtotiem Skolas nolikuma, Skolas iekšējās kārtības noteikumu un citu normatīvo aktu pārkāpumiem, nepieciešamības gadījumā informējot izglītojamo vecākus, Skolas direktors var izglītojamo atskaitīt no skolas.

 Grozījumi noteikumos

 9.1. Grozījumus un papildinājumus Noteikumos var ierosināt Skolas dibinātājs, skolas direktors,Skolēnu pašpārvalde, skolas padome.

9.2. Grozījumus un papildinājumus Noteikumos apstiprina skolas direktors.

9.3. Noteikumi “Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolas iekšējās kārtības noteikumi izglītojamajiem” stājas spēkā 2019. gada 2.septembrī.

9.4. Ar šo Noteikumu apstiprināšanu spēku zaudē 2016. gada 1.septembra Skolas direktora apstiprinātie iekšējās kārtības noteikumi izglītojamajiem.

9.5. Noteikumi ir spēkā līdz jaunu Noteikumu apstiprināšanai.

 

Direktors                                                                                                             J.Japiņš