SKOLAS PADOME

Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolas  izglītības iestādes padomes mērķis ir nodrošināt izglītojamo, pedagogu, vecāku un izglītības iestādes administrācijas savstarpējo sadarbību un sadarbību ar pašvaldību, kā arī citām valsts un pašvaldības institūcijām un nevalstiskajām organizācijām

Padomes sēdes tiek sasauktas pēc nepieciešamības (bet ne retāk kā 2 reizes mācību gada laikā).Padome ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz 9 no 11 padomes locekļiem un vecāku pārstāvji ir vairākumā, kā arī sēdē piedalās vismaz viens katras pārstāvniecības grupas pārstāvis un padomes vadītājs vai viņa vietnieks.

 

Izglītības iestādes padomes reglaments.

2022./2023.m.g.

2.novembrī Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolā notika Skolas padomes sanāksme.


2022./2023.m.g.

25.oktobrī Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolā notika Skolas padomes sanāksme.