TELPU NOMA

Ministru kabineta 14.07.2020. noteikumu Nr.453 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar COVID-19 izplatību” 9.punkts nosaka:

9. Iznomātājs savā tīmekļvietnē publicē to krīzes skarto nomnieku sarakstu, kuri saņēmuši šajos noteikumus noteiktos atbalsta pasākumus.

Dokumentu skatīt šeit.


Par nekustamā īpašuma Rīgā, Gaiziņa ielā 1 (iznomājamā platība 192.30 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 111 0089 001, nomas līgumu.

28.08.2019. Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskola noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Gaiziņa ielā 1 (iznomājamā platība 192.30 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 111 0089 001,  nomas līgumu ar SIA “SOLOVS”, reģistrācijas Nr. LV40003567216, nomas maksa  – EUR 598.73 mēnesī, ar termiņu līdz 31.03.2023.


Par nekustamā īpašuma Rīgā, Gaiziņa ielā 1 (iznomājamā platība 1 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 004 0012 003, nomas līgumu.

19.12.2019. Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskola noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Gaiziņa ielā 1 (iznomājamā platība 1 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 004 0012 003,  nomas līgumu ar SIA “Kafe Serviss”, reģistrācijas Nr. LV40003419037, nomas maksa  – EUR 71.20 mēnesī, ar termiņu līdz 31.12.2022.