Projekta eTwinning saite
https://twinspace.etwinning.net/98963/home

28.04.-30.04.2021. notika projekta Erasmus + «Tava līdzdalība ir svarīga» tiešsaistes konferences. Mūsu skolu pārstāvēja ķīmijas skolotāja Laura Uzlovska, angļu valodas skolotāja Iveta Leišavniece, skolēni Artūrs Tupe (11.c), Sidnija un Sanijs Bojāri (9,kl), Dāniels Bleiders (11.u kl.), Daniels Lohmuss (11.u kl.), Emīls “Čaša (11.u kl.), Vitolds Galilejevs (11.a kl.).
Slovākijas skolēni stāstīja par Slovākiju, Nitras pilsētu un savas skolas vēsturi. Universitātes lektori runāja par Slovākijas nacionālo dabas parku aizsardzības jautājumiem, iepazīstināja projekta dalībniekus ar ‘bezatkritumu’ (zero waste) dzīves veidu, ‘lēnās modes’ (slow fashion) videi draudzīgajiem principiem. Skolēni tika iesaistīti grupu darbā, izveidoja projekta logo, diskutēja par dabas parku problēmām, izveidoja grupas prezentācijas. Par piedalīšanos konferencē visi dalībnieki saņēma sertifikātus un suvenīrus, ko projekta koordinatore Katarīna Ketmannova no Slovākijas atsūtīja pa pastu. Septembra sākumā notika Zoom tikšanās par projekta turpmākajiem uzdevumiem. Mēs, Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolas komanda,gatavosimies itāļu organizētajām tiešsaistes konferencēm. 08.11.-10.11.21.
Slovākijas tiešsaistes semināru ieraksti, saites uz Padlet platformā ievietotajiem skolēnu veidotajiem projekta logo un prezentācijām ir peejami šeit:

1.day

https://youtu.be/fYK0vrqJ1WI

2. day

https://youtu.be/c7ei1QPSY6A

3.day

https://youtu.be/C6_gBMNAEUE

Day 1- logos

https://padlet.com/katarina_kettmannova/beyudo2hs91vyl3l

Day 2- National Parks

https://padlet.com/katarina_kettmannova/5ghicey1jnba4c6o

Day 3- various results

https://padlet.com/katarina_kettmannova/ik5kkngjpdzdn091

theatre:

https://www.youtube.com/watch?v=rDz7uWD26-E


Rīgas vakara ģimnāzija 01.06.2017.-31.05.2018. īsteno ES Erasmus+ projektu “Prasmju un paņēmienu pilnveide daudzpusīgam mācību procesam”. 

2017-1-LV01-KA101-035267

Projekta mērķis: pedagoģiskā personāla profesionālās kompetences pilnveide mācību kvalitātes veicināšanai.

Rīgas vakara ģimnāzijas mērķis ir kvalitatīvas un daudzpusīgas izglītības sniegšana. Fundamentāla nozīme izglītībā ir pedagogu profesionalitātei. Lai pedagogi varētu pilnveidot savas profesionālās prasmes, angļu valodas zināšanas, komunikācijas spējas, pozitīvu saskarsmi veidojošas iemaņas, kā arī lai veidotu kontaktus ar kolēģiem Eiropā, nepieciešamas starptautiskas mācības.

Projekta aktivitātes:

1.Svešvalodu pedagogu mācības Noridžas valodu institūtā Apvienotajā Karalistē un Eiropas studiju centrā “Europass” Spānijā.

2.Zināšanu un pieredzes nodošana kolēģiem.


 

Rīgas vakara ģimnāzijas angļu valodas skolotājas Ivetas Leišavnieces Erasmus + KA 1 projekta “Prasmju un paņēmienu pilnveide daudzpusīgam mācību procesam” aktivitāšu pārskats uz 15.09.2017.

Projekta sākumposmā 13.08.-26.08.2017. man bija iespēja piedalīties profesionālās pilnveides kursos “Inovatīva angļu valodas mācību prakse, materiāli un metodika” Noridžas Valodas Institūtā NILE Lielbritānijā (https://www.nile-elt.com/). Sadarbība ar Noridžas Valodas Institūtu NILE tika uzsākta jau 2017.gada janvārī, kad notika informācijas apmaiņa par iespējām piedalīties Erasmus + programmā un mācīties viņu institūtā. No pieejamā plašā un interesantā kursu klāsta izvēlējos tos kursus, kas atbilda manām interesēm mācīties autentiskā angļu valodas vidē augsti profesionālu pasniedzēju vadībā, gūt vērtīgas praktiski pielietojamas zināšanas darbam skolā, kā arī maksimāli izmantot vasaras nogali jaunu ideju apguvei. Kursu menedžere Alison Lake atsaucās uz manu interesi ar izpratni. Un tā mūsu skolas projekta pieteikumā “Prasmju un paņēmienu pilnveide daudzpusīgam mācību procesam” tika iekļauti arī manis izvēlētie kursi.

Pirms kursu norises aizpildīju organizatoru anketu par mani interesējošām tēmām angļu valodas pasniegšanas jomā, veicu nepieciešamo dokumentu formēšanu, kā arī nodrošināju turp un atpakaļ ceļa lidojuma un autobusa biļešu savlaicīgu iegādi.

Kursu laikā tika apgūtas šādas zināšanas un prasmes: autentisku materiālu lietojums klasē, tehnoloģiju izmantošana valodu mācīšanās procesā, skolēnu motivēšana, skolēnu autonomija, mutvārdu prasmju attīstīšana, jautājumu izmantošana angļu valodas mācīšanas procesā, vārdu krājuma mācīšana, idiomātiskie izteicieni un to pasniegšana, radošā rakstīšana. Tika dota iespēja piedalīties semināros pieredzējušu pasniedzēju vadībā. Vienu no semināriem vadīja pazīstams metodiskās literatūras autors un redaktors Alan Maley, semināra temats bija radošā rakstīšana. Katra no praktiski veiktajām aktivitātēm ir izmantojama skolā skolēnu rakstītprasmes iedvesmošanai. Otrajā seminārā pasniedzēja Uwe Pohl vadībā uzzinājām par kultūras un angļu valodas savdabīgām iezīmēm.

Divas Lielbritānijā pavadītās nedēļas bija ļoti izglītojošas. Mācības tika organizētas intensīvā tempā, nelielā 9 cilvēku grupā. Aktivitātes bija daudzveidīgas, interesantas un prasīja lielu atdevi, uzdevumi bija veicami gan pāros un grupās, gan individuāli. Pasniedzēji uzdevumu izklāstam prasmīgi izmantoja gan mūsu mācību telpas sienas, gan tehniskos mācību līdzekļus, gan citas institūta telpas – terasi, datoru telpu un bibliotēku. Arī Noridžas pilsēta bija mūsu mācību vide, jo saņēmām mācību ekskursijas uzdevumus ar dažādiem šīs skaistās un vēsturiskās pilsētas apskates maršrutiem, kurus pēc to iepazīšanas un grupas vai pāru selfiju uzņemšanas nodarbību ietvaros tad apspriedām. Mēs varējām piekļūt NILE mācību videi moodle sistēmā, kur tika ievietoti daudzi mūsu nodarbību uzdevumi, kurus pirms tam veicām klātienē. Vēl pusgadu man ir iespēja izmantot šo NILE moodle vidi. Tajā ir piekļuve arī bibliotēkai un žurnāliem par dažādām lingvistikas un mācību metodikas tēmām.

Neskatoties uz to, ka mācības katru dienu bija 9.15-16.00, arī patstāvīgs mājas darbs bija jāveic laicīgi un prasmīgi. Kursu laikā bija jāsagatavo prezentācija un uzdevumi savai grupai par autentisku Noridžā savāktu valodas materiālu. Es nolēmu pētīt interesantas leksikas piemērus restorānu ēdienkartē, izveidoju Power Point prezentāciju par trim Noridžas apmeklētiem restorāniem, sagatavoju jautājumus un ievietoju tos EDpuzzle video par Noridžu, izveidoju leksiskos uzdevumus Quizlet programmā. Interesanti bija vērot, kādu autentisku sociokultūras materiālu bija atradušas grupas biedrenes: bija intervijas ar viesu ģimenēm par izglītību Lielbritānijā agrāk un tagad, tika savāktas dažādu Noridžā redzētu zīmju fotogrāfijas un pētīta to nozīme, tika analizēti vietējie laikraksti. Pēc metodiska raksta izlasīšanas mums bija arī forums par pedagogiem aktuālu tēmu – kā samazināt labošanas darbu apjomu, un pasniedzēja Johanna Stirling komentēja katru mūsu interneta forumā ievietoto atbildi individuāli. Ļoti iespaidoja pasniedzējas Maria Heron veikums. Viņas pedagoģiskais radošums, labvēlība, daudzpusība, pieredze, tiešums man būs iedvesmas avots ilgam laikam. Pasniedzējs Tony Prince vienā nodarbībā par IT izmantošanu valodas stundās pateica tik daudz, ka jau nākamajās dienās viņa ieteiktās programmas kļuva par maniem darba rīkiem.

Kopumā kursos “Inovatīva angļu valodas mācību prakse, materiāli un metodika” iegūtā metodiskā pieredze ir bagāts materiāls mācību procesa dažādošanai un pilnveidei.


Erasmus+ mācību mobilitātes projekta “Prasmju un paņēmienu pilnveide daudzpusīgam mācību procesam” ietvaros Rīgas vakara ģimnāzijas skolotājiem bija iespēja pirms jaunā mācību gada uzsākšanas piedalīties starptautiskās mācībās “Skolotāju stratēģijas un prasmju pilnveide veiksmīgam darbam skolā” (A Satisfying School Experience: Strategies and Skills for Teachers).

Priekšmetu skolotāji, audzinātāji, skolu psihologi un sociālie pedagogi no Ungārijas, Somijas, Polijas, Bulgārijas, Itālijas un Latvijas komunicēja savā starpā, apmainoties ar pieredzi izglītībā un pedagoģijā. Neskatoties uz atšķirīgajām izglītības sistēmām ES valstīs, lielākā daļa pedagoģijas problēmu skolotājiem izrādījušās kopīgas – izdegšanas sindroms (burn-out), pieejas un metožu meklējumi darbam ar izglītojamiem ar zemu mācību motivāciju, tendence vairāk koncentrēties uz priekšmeta mācīšanu un mazāk uz dzīves prasmju (life skills) nodošanu skolēniem, adekvātas laika plānošanas kompetenču pilnveide (sleep time, food time, physical time, focus time, connecting time, play time, down time, time in). Barselonas “Europass Teacher Academy” mācību centrā tika gan diskutēts, gan teorētiski un praktiski apgūtas augšminēto pedagoģijas tēmu risināšanas metodes.

Pedagoga darbs cieši saistīts ar zināšanām psiholoģijā, nodarbības vadīja profesionāla psiholoģe, Marta Mandolini, un kursu saturā tika iekļauta SWOT metode (strength, opportunity, weakness, threat), arvien plašāku izplatību gūstošais psihoterapeitiskais uzmanības, uztveres un apziņas treniņa “Mindfullness” paņēmiens, skolotāja lomas transformācija par koordinatoru (facilitator), iekšējās un ārējās motivācijas (locus of control) atpazīšanas, laika plānošanas un dzīves prasmju veicināšanas nozīme skolas darbā – empātijas, kritiskās domāšanas, radošuma, lēmumu pieņemšanas prasmju, problēmu risināšanas paņēmienu, efektīvas komunikācijas, savstarpējo attiecību, stresa pārvarēšanas metožu, zināšanu par emocijām un pašpārliecības attīstībai.

Teorētiski aplūkotās  tēmas, savstarpēji sadarbojoties nelielās grupās, pedagogiem nodarbību laikā bija jādidaktizē un praktiski jāiekļauj uzdevumu izveidē saviem skolēniem.

Mācību rezultātā ievērojami uzlabojās skolotāju angļu valodas prasmes un tika papildināta profesionālā leksika, tika apgūtas prasmes daudzpusīgāka mācību procesa organizēšanai, tika nodibināti starptautiski sakari turpmākajai sadarbībai iespējamos skolēnu projektos.

Šāda starptautiska mēroga komunikācija ar kolēģiem Eiropā veicinājusi skolotāju motivāciju darbam savā nozarē. Apgūtās prasmes palīdzēs skolotājiem organizēt daudzpusīgu mācību procesu izglītības iestādē.

Mācību vieta, galvenais Katalonijas kultūras centrs – Barselona, kas pazīstama ar ģeniālā arhitekta Antonio Gaudi būvēm un Vidusjūras piekrasti, laipni uzņēma mācīties gribošos skolotājus no Eiropas Savienības.

Projekta koordinatore un dalībniece: Gunta Mikulāne, 18.09.2017.