Cienījamie skolēnu vecāki!

Ar 01.10.2020. stājas spēkā Rīgas domes Rīgas domes 27.04.2022. lēmums Nr.1462 “Par izglītojamo ēdināšanu”, kas nosaka, ka izglītojamo vecākiem  ar savu līdzmaksājumu  jāpiedalās ēdināšanas pakalpojuma maksas segšanā, ja izglītojamais neatbilst lēmumā noteiktajām sociālajām grupām brīvpusdienu saņemšanai.

Rīgas domes 24.08.2022. saistošajos noteikumos Nr.153 “Kārtība, kādā Rīgas valstspilsētas pašvaldība nodrošina izglītojamo ēdināšanas pakalpojuma līdzfinansējumu”, ir noteikts pienākums vecākiem slēgt līdzmaksājuma līgumu ar ēdinātāju un veikt norēķinus bezskaidras naudas veidā, lai tiktu piešķirts pašvaldības līdzfinansējums ēdināšanas izmaksu segšanai.

Līdzmaksājuma līgums ar ēdinātāju nav jāslēdz, ja izglītojamais atbilst Saistošajos noteikumos noteiktajai sociālā statusa grupai, kurai noteikts pilns pašvaldības finansējums (brīvpusdienas).

Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskola  ir noslēgusi pakalpojuma līgumu ar ēdinātāju Concord Service Group, https://www.cncgroup.lv/profesionali-edinasanas-pakalpojumi/.

Lai nodrošinātu mūsdienīgu un efektīvu ēdināšanas pakalpojumu līgumu un norēķinu ar izglītojamo vecākiem elektronisku apstrādi, ēdinātāji, sadarbībā ar pakalpojuma izstrādāju, ir izveidojuši platformu “Pusdienlaiks.lv”, kur vecākiem tiek piedāvāta vienkāršota līguma noslēgšana, e-maciņa izveide, iespēja sekot saviem maksājumiem, iespēja pieteikt bērna kavējumu gadījumos, kad nav nepieciešams ēdināšanas pakalpojums (līdz iepriekšējās dienas plkst.21.00).

Rosinām izmantot šo iespēju, jo platformas lietošana ir ērta un pārskatāma. Līgums tiek uzskatīts par noslēgtu, iemaksājot e-maciņā ( min.summa 1 nedēļai , max.summa mēnesim) ēdināšanai paredzētos līdzekļus.

Līguma slēgšana e-platformā “Pusdienlaiks.lv” – distances līgums

Saite portālam ar video pamācību:

https://pusdienlaiks.lv/

 

Citas līguma noslēgšanas iespējas:

Līguma slēgšana, izmantojot e-parakstu:

Ēdinātāja mājas lapā (https://www.cncgroup.lv/profesionali-edinasanas-pakalpojumi/

un/vai skolas mājas lapā – (http://rrsvs.lv ) lejupielādē līguma projektu, kas norādīts attiecīgajai izglītības iestādei, līgumu papildina ar nepieciešamo informāciju un nosūta ēdinātājam uz norādīto e-pastu. Ēdinātājs pārbauda datus, paraksta līgumu ar e-parakstu un nosūta to vecākam (bērna likumiskajam pārstāvim). Vienlaikus jāvienojas par rēķina saņemšanas kārtību – e-pastā .

Līguma slēgšana papīra formātā:

  1. Jāinformē klases audzinātāja/cits darbinieks (sociālais pedagogs ) par nepieciešamību slēgt līgumu papīra formā.
  2. Ēdinātājs ,sadarbībā ar skolu, veic papīra līgumu sagatavošanu. Kad līgums būs saņemts, tas jāpapildina ar nepieciešamo informāciju un pašrocīgi jāparaksta līgumu un nodot to klases audzinātājai. Parakstot līgumu, jānorāda rēķina saņemšanas kārtība – e-pastā .

Papīra līguma slēgšana un rēķina saņemšana pa pastu var būt maksas pakalpojums saskaņā ar ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja cenrādi.

 

            5.-12.klases skolēni, kuri atbilst noteiktajām sociālā statusa grupām brīvpusdienu saņemšanai:

Līguma slēgšana nav nepieciešama. Lūdzu pievienoties e-platformai “Pusdienlaiks.lv”, lai varētu pieteikt kavējumu dienai, kad netiks izmantots ēdināšanas pakalpojums, sekot ēdināšanas pakalpojuma saņemšanai, sekot sava sociālā statusa izmaiņām, ja tādas ir.

Sociālā statusa grupas, kurām noteiktas brīvpusdienas:

                          

  • izglītojamā ģimene atbilst trūcīgas, maznodrošinātas ģimenes statusam saskaņā ar Rīgas Sociālā dienesta lēmumu;
  • izglītojamā ģimene ir reģistrēta Rīgas valstspilsētas pašvaldības ģimeņu atbalsta reģistrā;
  • izglītojamam ir noteikta invaliditāte Invaliditātes likumā paredzētajā kārtībā;
  • izglītojamais ir bārenis saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma nosacījumiem;
  • izglītojamais ir atzīstams par bērnu, kura aprūpes pienākumu samaksāt par bērna ēdināšanas pakalpojumu vecāks (persona, kas realizē izglītojamā aizgādību) nepilda;
  • izglītojamam uz cita normatīvā akta pamata piešķirtas tiesības saņemt pašvaldības apmaksātu ēdināšanas pakalpojumu.

 

Lejuplādēt līgumu var šeit.