1.pielikums

Rīgas Reinholda Šmēlinga

vidusskolas direktora

2020.gada 19.marta

Rīkojumam Nr. GV- 20-39-rs

Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolas darbības plāns

 attālinātu mācību īstenošanai

 1. Principi
 • Skolotājs izvēlas piemērotāko variantu savam mācību priekšmetam un sabalansē uzdevumu apjomu
 • Izglītojamais un vecāki zina, kā notiks saziņa.
 1. Mācību pieeja
 • Attālinātā mācību procesa īstenošanai tiek izmantots Mykoob, MOODLE interneta platformas
 • Paredzētais uzdevumu skaits nedrīkst pārsniegt mācību stundu skaitu nedēļā(patstāvīgi veicamo darba apjomam jābūt saprātīgam)
 • Izvērtēt mācību priekšmetu tematiskos plānus un atlasīt būtiskākās tēmas
 • Sabalansēt mācību uzdevumu skaitu un apjomu, sniegt skaidru instrukciju uzdevumu soļiem/izpildei
 • sniegt piemērus uzdevumu izpildei, norādīt pieejamos, nepieciešamos mācību līdzekļus
 • izvēlēties radošus, starppriekšmetu saikni nostiprinošus uzdevumu veidus.
 • Nodrošināt izglītojamajiem iespēju saņemt atgrieznisko saiti
 1. Procesa apraksts
 • Skolotāji katru dienu ir tiešsaistē ir mykoob.lv
  • Pirmdien – piektdien no plkst.10.00- 13.00 (rīta maiņa)
  • Pirmdien, otrdien, ceturtdien no plkst.18.00 – 20.00 (vakara maiņa)
 • Līdz katras pirmdienas plkst.9.00 skolotājs atsūta aizpildītu tabulu par katras klases patstāvīgo mācību plānu šai nedēļai
 • Līdz katras nedēļas piektdienas plkst.14.00 katrs skolotājs atsūta papildinātu tabulu par atgrieznisko saiti.(skolēnu aktivitāte, uzdevumu izpilde utml.)
 • Katru piektdienu klases audzinātāji sadarbībā ar mācību priekšmetu skolotājiem apkopo informāciju par skolēnu iesaistīšanos attālinātajā mācību procesā, aizpildot tiešsaistes tabulu
 1. Saziņas iespējas
 • rakstiski – www.mykoob.lv (vēstuļu sadaļā)
 • telefoniski
 • videozvani Skayp, WhatsApp u.c.
 • Videokonferences (Discord un/vai cita platforma )

 

Attālinātā mācību procesa norise Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolā kopsavilkums.